RESMİ İLANLAR

RESMİ İLANLAR Haberleri

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

05.03.2019 10:31

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK PERSONELİ İÇİN GİYİM - KUŞAM MALZEMESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK PERSONELİ İÇİN GİYİM - KUŞAM MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/76826

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN

b) Telefon ve faks numarası

:

4543101000 - 4543101155

c) Elektronik Posta Adresi

:

imidb@giresun.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

15 Kalem giyim-kuşam malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

c) Teslim tarihleri

:

1- Giyim-kuşam malzemeleri teknik şartnamede ve idari şartnamede belirtilen miktarlar doğrultusunda İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın ilgili depolarına teslim edilecektir. 2-Tüm yazlık ve kışlık giyim - kuşam malzemeleri İlgili depolara tek seferde 45 (kırkbeş) günde teslim edilebileceği gibi, yazlık ve kışlık giyim kuşam malzemeleri iki ayrı kısım şeklinde de teslim edilebilecektir. Malzemeler, muayene ve kabul komisyonu huzurunda ve mesai saatleri içerisinde teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır. 3- Yazlık ve kışlık giyim - kuşam malzemelerinin iki ayrı kısım şeklinde teslim edileceği durumda ise yazlık giyim-kuşam malzemeleri sözleşme imzalandıktan sonraki 45 (kırkbeş) gün içerisinde; kışlık giyim-kuşam malzemeleri de sözleşme imzalanmasından sonraki 100 (yüz) gün içerisinde İdaremize teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez GİRESUN

b) Tarihi ve saati

:

20.03.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-

a)İhaleye teklif sunacak isteklilerin sundukları tekliflere ait malzemelerin teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunun belirlenmesi amacıyla teklif edilen ürünlere ait numune verilmesi gerektiğinden numuneler ihale tarih ve saatinden önce idareye numune teslim tutanağı ile (firma tarafından önceden düzenlenmiş) teslim edilecek olup, bahse konu tutanak numuneyi teslim almaya yetkili kişi/kişilerce imzalanarak, bir sureti istekliye verilecektir. İstekli numune teslim tutanağını ihale teklif dosyasında sunacaktır.


b)Kargo ya da posta yoluyla numune gönderilmesi durumunda numune ile birlikte 2 (iki) nüsha olarak düzenlenen (firma tarafından önceden düzenlenmiş) numune teslim tutanağı idareye kapalı bir zarf içerisinde gönderilecek olup, numune ve tutanağın İdareye ulaştığı durumda İdarece yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanan numune teslim tutanağı ihale teklif dosyasında sunulmak üzere istekliye, isteklinin talebi üzerine faks,mail veya kargo yoluyla gönderilecektir.

2-Teslim edilen numuneler orijinal olmalıdır. İhale komisyonuna sunulan numunelerin tamamının konulduğu, koli, poşet, elbise torbası vb. üzerine İsteklinin bilgileri, ihale kayıt numarası, malzemenin adı ve listesi (birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarasına göre düzenlenmiş) gibi bilgileri yazılı olacaktır. .

3-İhale tarihi ve saati itibariyle numune sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4- İstekliler tarafından ihale tarih ve saatinden önce teslim edilen numuneler tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, teknik şartnameye uygun bulunmayan numunelere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5-Numunelerin, şartnameye uygunluk açısından denenmesi veya kullanılması halinde ayrıca ücret ödenmeyecektir.

6-Sözleşme imzalanmasına müteakip, kullanılmayan numuneler otuz (30) gün içerisinde firmanın isteği üzerine İdare tarafından iade edilecek olup,bu süre içerisinde teslim alınmayan numuneler ilgili dairenin deposuna teslim edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez GİRESUN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Gaziler Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası 28200 Merkez GİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

1-İhale üzerinde kalan istekliler, sözleşme imzalandıktan sonra İdareden onaylı beden tablosuna göre üretim ve teslimat yapabilecektir. Ayrıca, istemesi halinde yüklenici İdarenin onayına müteakip , İsteklinin kendi personeli tarafından alınan ölçülere göre de üretim ve teslimat yapılabilecektir. 2- Kıyafetlerin iç kısmında beden numarası, firma adı ve ürün içeriklerini gösteren kullanım, yıkama işaret ve tanımları olacaktır.

 

GİRESUN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI 4 KAT VE ÇATI ONARIM İŞİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 

TEŞEKKÜRLER BAŞKAN ŞENLİKOĞLU…

“SÜPER LİGE BİR TAKIM ÇIKMIYOR, ŞEHİR ÇIKIYOR”

KARAVAN TUTKUNLARI GİRESUN'DA

‘TARIM VE İNSAN' FOTOĞRAFLARI BEĞENİYE SUNULDU

HABER GÜNDEMİ

TEŞEKKÜRLER BAŞKAN ŞENLİKOĞLU…

“SÜPER LİGE BİR TAKIM ÇIKMIYOR, ŞEHİR ÇIKIYOR”

KARAVAN TUTKUNLARI GİRESUN'DA

FINDIK ÜRETİCİSİNİN GÖZÜ TMO'DA

DEL VALLE'DEN TARAFTARLARA…

“YAYLALARIN ELEKTRİK SORUNU ÇÖZÜM BEKLİYOR”

BELEDİYE ÇALIŞIYOR…

UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

GİRESUNSPOR DESTEK ARIYOR

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILIYOR!